Cijena TREX kuće definira se pomoću sljedeće formule:

(1) Konfiguracija standardne kuće + (2) dostava (država(regija)) + (3) montaža + (4) PDV

(1) Cijena kuće konfigurirane sa svim elementima koje je moguće birati poput vrata, prozora, roleta, komarnika, broja klima uređaja, broja utičnica, željenih materijala u interijeru, itd.

(2) Cijena dostave kuće, odnosno njezinih modula od proizvodnog pogona do gradilišta, ovisno o državi, odnosno regiji u kojoj se gradilište nalazi.

(3) Cijena montaže kuće ovisno o veličini kuće, odnosno broju modula, te vrsti krova.

(4) Trošak PDV-a, odnosno poreza u državi u koju se kuća prodaje.

Zakon nalaže da je građevinska dozvola potrebna i obavezna za sve građevine veće od 15 m2.

Građevinska dozvola je dokument na temelju kojega se može započeti gradnja građevine. Njome se utvrđuje da je glavni, odnosno idejni projekt izrađen u skladu s propisima i utvrđenim uvjetima koje mora ispunjavati građevina na određenoj lokaciji te da su ispunjeni svi potrebni preduvjeti za gradnju. Izdaje se uz uvjet da postoji mogućnost priključenja građevne čestice, odnosno zgrade na prometnu površinu, da postoji mogućnost priključenja zgrade na javni sustav odvodnje otpadnih voda, ako prostornim planom nije omogućeno priključenje na vlastiti sustav odvodnje, i da postoji mogućnost priključenja zgrade na niskonaponsku električnu mrežu.

Postupke izdavanja građevinske dozvole uređuje Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17).

Dokumentacija potrebna za ishođenje građevinske dozvole su:

  –  zahtjev (podnosi ga investitor)

  –  3 primjerka glavog projekta

  –  pisano izvješće o kontroli glavnog projekta

  –  parcelacijski elaborat ovjeren od nadležnog ureda za katastar

  –  dokaz investitora da ima pravo graditi na zemljištu od kojeg će se formirati građevna čestica, odnosno na postojećoj građevini

Za TREX kuće dobivate potrebnu projektnu dokumentaciju – Idejni i Glavni projekt, a na investitoru je da s tom dokumentacijom zatraži i ishodi građevinsku dozvolu.

Cijena ovisi o TREX kući koju kupujete.

Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu te drugih propisanih i određenih zahtjeva i uvjeta.

Glavni projekt ovisi o vrsti građevine, odnosno radova, a sadrži: arhitektonski projekt, građevinski projekt, elektrotehnički projekt, strojarski projekt, projekt vodova i kanalizacije, geodetski projekt, projekt gospodarenja energijom i očuvanja topline te elaborat alternativnih izvora energije.

U glavnom projektu moraju biti navedeni podaci potrebni za izračun komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa te mora sadržavati podatke iz elaborata koji su poslužili kao podloga za njihovu izradu te projektirani vijek uporabe građevine i uvjete za njezino održavanje. Glavni projekt se sastoji od više projekata i sadrži detaljniju razradu nacrta i detalja nego idejno rješenje.

Komunalni i vodni doprinos plaćaju se prema m3 buduće građevine. Iznos komunalnog doprinosa definira jedinica lokalne samouprave prema zonama. Vodni doprinos obračunavaju Hrvatske vode u skladu s tri moguće zone u RH gdje se predviđa gradnja: zona A, B i C.

Geodetski projekt mora ishoditi investitor. Na njemu se prikazuje smještaj građevine na građevnoj čestici te oblik i veličina građevne čestice čije se formiranje određuje građevinskom dozvolom.

Građevinsku dozvolu izdaje upravni odjel koji obavlja poslove prostornog uređenja i graditeljstva na čijem području se građevina gradi.

Da, izdana dozvola vrijedi tri godine od dana njene pravomoćnosti, a trajno ukoliko se u tom roku započne s radovima. Na zahtjev investitora, važenje građevinske dozvole može se jednom produžiti na još tri godine, ako se nisu promijenili uvjeti na temelju kojih je izdana.

Lokacijska dozvola nije potrebna.

Potrebna je sva dokumentacija kao i kod klasične gradnje kuće prema tipskom projektu.

Dokumente koje investitor mora izvaditi su: izvod iz katastarskog plana ne stariji od šest mjeseci (https://e-uprava.apis-it.hr/gup), izvadak iz zemljišne knjige iz kojeg je vidljivo da je investitor vlasnik ili nositelj prava gradnje na građevnoj čestici (www.e-izvadak.pravosudje.hr), lokacijska informacija, odnosno potvrda o planskoj namjeni parcele (www.mgipu.hr), geodetski projekt, geotehnički elaborat koji je preporučljivo raditi u slučaju da postoji sumnja na podzemne vode, stijene, klizišta, močvarno i pjeskovito tlo, ukoliko se TREX kuća planira postaviti na pilote – vijke. Ukoliko je na parceli postojeći stari objekt, mora se dokazati njegov legitimitet (građevinska dozvola s nacrtima ili potvrda iz katastra da je objekt izrađen prije 15. veljače 1968.), a ako je postojeća kuća legalizirana, potrebno je priložiti Rješenje o izvedenom stanju.

Najvažnije je imati građevinsku parcelu na koju možete postaviti kuću. Zatim valja utvrditi koje je katastarske čestice i u koju katastarsku općinu spada. Najbolje je s tim podacima i odabranim modelom kuće obratiti se nama. Mi ćemo Vas dalje voditi.

TREX kuće se postavljaju na temelje. Međutim nije potrebno graditi temelje po cijeloj površini građevine. Dovoljno je izgraditi temeljni vijenac sa temeljnim stopama.

TREX kuća dolazi na lokaciju investitora u modulima koji su već uređeni za život u skladu sa njegovim željama i potrebama te se sklapaju u svega nekoliko dana, ovisno o veličini i modelu TREX kuće.

Krov TREX kuće je dvostrešan, blago nakošeni. Nagib iznosi 2 stupnja. Pokriven je pertlovanim limom pa izuzetno dobro podnosi opterećenja. Nosivost krova je 250 kg/m2.

Kada smo birali materijale za gradnju TREX kuća pomno smo promišljali te se odlučili za one materijale kojima se postiže najveća sigurnost i najmanji mogući troškovi života. Upravo to je razlog što su TREX kuće energetski učinkovite te spadaju u klasu B zapaljivosti (ne doprinosi razbuktavanju).

TREX kuća je niskoenergetski objekt sa višestruko izoliranim zidovima, troslojnom PVC stolarijom te koristi obnovljive izvore energije.

Svaki materijal ima svoju klasu negorivosti i svoja svojstva, a TREX kuća spada u KLASU B zapaljivosti što znači da materijali od kojih je građena ne doprinose razbuktavanju vatre.

Ventilirajuća fasada je fasada koja sadrži ventilirani prostor sa podkonstrukcijskom izolacijom te omogućuje da “kuća diše”. Radi se o metalnom kompozitnom panelu koji dolazi u raznim bojama. Otporan je na vremenske uvjete te se odlikuje kvalitetnim akustičnim, toplinskim i protupožarnim vrijednostima.

TREX kuća je mehanički otporna. Njena nosiva konstrukcija je stabilna.

TREX kuće su prvensteno projektirane i izrađene kao energetski učinkovite obiteljske stambene kuće. Krov koji je dvostrešni sa padom od 2 stupnja je projektiran i izrađen da izdrži težinu od 250 kg/m2.

Potrebno je 7,5 KW, bez obzira na kvadraturu kuće.

To su troškovi prijevoza, projektne dokumentacije i montaže. Dakako morate računati i s troškovima kupnje zemljišta ukoliko ga nemate, izgradnje temelja za kuću, priključaka na struju, vodu i odvodnju, ishođenja građevinske dozvole.

Nosivi dio TREX kuće je čelična konstrukcija sa toplinskom izolacijom od celuloze koja je obložena OSB pločama. Na vanjski dio konstrukcije dolazi kamena vuna debljine 40 mm, slijedi zračni prostor od 30 mm te podkonstrukcija fasade sa završnim metalnim kompozitnim panelom fasade debljine 4 mm.

Toplinska izolacija TREX kuće proizvodi se od starog papira, uz dodatak mineralnih tvari za konzerviranje i zaštitu od požara čime se ujedno sprječava moguća pojava insekata. Pritom se ne koristi boraks pa izolacija nije štetna za kožu i dišne puteve.

Prednosti takve celulozne izolacije su mnogobrojne.

Pokazala se kao odlična zaštita od hladnoće zimi i topline ljeti. Naime, čak 2,5 puta bolje akumulira toplinu od klasične izolacije. Povrh toga, zahvaljujući njoj kuća je difuzijski otvorena i “diše” čime se sprječava nakupljanje vlage i gljivica što je česti problem kod klasične gradnje. Celuloznom izolacijom stvara se zdrava mikroklima unutarnjeg prostora, što je iznimno važno za kvalitetu života.

Prilikom ugradnje, celulozna izolacija tijesno prianja uz podlogu te je gubitak energije sveden na minimum.

Da, u svakom trenutku. Upravo to je velika prednost TREX modularnih kuća.

Naravno. TREX kuća raste s vašim potrebama što je uz brzinu postavljanja velika prednost modularne gradnje.

Jamstvo na konstrukcijske elemente je 30 godina. U namještenoj TREX kući jamstvo na bijelu tehniku je 5, podno električno grijanje 12 te stolariju 5 godina.

Investitoru poklanjamo prvu policu osiguranja koja vrijedi godinu dana. Godišnji troškovi osiguranja ovise o kući koju osiguravate i drugim uvjetima, među ostalim i o osiguravajućoj kući.

Troškovi montaže i prijevoza ovise o lokaciji i željenoj kvadraturi.

Kuća ima pripremljene instalacije za sve osnovne standardne priključke: vodu, struju i odvodnju. Smješteni su sa stražnje strane u podkonstrukciji te ih se spaja na priključke koje investitor mora prethodno pripremiti.

Takvo rješenje je moguće, međutim u nekim slučajevima postoje određena ograničenja.

Može. Konstrukcija na krovu je pripremljena za montažu solarnih panela, a instalacije se dogovaraju prilikom narudžbe kuće.

Da naravno. Nudimo mogućnost postavljanja modula koji se sastoji od solarnih ćelija, baterije, sakupljača i pročiščaća oborinskih voda i biološkog WC-a. Takva TREX kuća tada je samodostatna.

Može. Međutim investitor prethodno treba definirati koja bi se djelatnost tu obavljala i kakve Minimalne tehničke uvjete za otvaranje djelatnosti valja zadovoljiti. Posebnu pozornost valja obratiti na članak Pravilnika koji govori o visini i veličini prostorija.

Razmještaj prostorija može biti individualan osim položaja kupaonice i kuhinje koje nije moguće mjenjati zbog samih priključaka.

Priključak kuće na plin nije moguće pošto je električno podno grijanje “WARMUP” koje nudimo isplativije i jeftinije od plinskog.

Može, naravno uz prethodni dogovor i najavu prilikom realizacije kupnje TREX kuće budući je za to potrebno pripremiti instalacije.

TREX kućom moguće je upravljati putem aplikacije koju smo razvili u tu svrhu. To znači da posredstvom svojih pametnih telefona ili tableta na koje instalirate aplikaciju možete paliti i gasiti svijetla, podizati i spuštati rolete, mijenjati temperaturu grijanja…